Dentální hygiena

Den­tál­ní hy­gi­e­na jako sa­mo­stat­ný obor je vel­kým pří­no­sem pro mo­der­ní sto­ma­to­lo­gii, díky ní má sto­ma­to­log mož­nost plně se vě­no­vat své od­bor­né spe­ci­a­li­za­ci. Den­tál­ní hy­gi­e­nis­ta pro­vá­dí od­stra­ně­ní zub­ní­ho ka­me­ne a plaku, čímž na­po­má­há také léčbě zá­ně­tu dásní. Dále hy­gi­e­nis­ta se­zna­mu­je pa­ci­en­ty se správ­nou do­má­cí péčí o zuby a pro­vá­dí pro­fe­si­o­nál­ní čiš­tě­ní, jímž např. od­st­raňuje pig­men­ta­ci.

Mo­der­ní po­stu­py v den­tál­ní hy­gi­e­ně umí udr­žet zuby bez ja­ké­ho­ko­li kazu až do konce ži­vo­ta, s nimi lze před­chá­zet pa­ra­dentóze, zub­ní­mu kazu i dal­ším pro­blé­mům, a tím také še­t­řit čas i pe­ní­ze.