Es­te­tic­ká sto­ma­to­lo­gie

Es­te­tic­ká sto­ma­to­lo­gie

Spo­leč­ným zá­jmem lé­ka­ře a kli­en­ta je nejen kva­lit­ně ošet­ře­ný zub, ale také jeho es­te­tic­ký vzhled, zejmé­na v před­ních úse­cích chru­pu. K do­sa­že­ní to­ho­to cíle se na kli­ni­ce EU­ROS­TOM vy­u­ží­vá nej­mo­der­něj­ších po­stu­pů a ma­te­ri­á­lů.

Es­te­tic­ká re­kon­struk­ce chru­pu je však vždy za­lo­že­na na po­drob­né a sro­zu­mi­tel­né dis­ku­zi pa­ci­en­ta a lé­ka­ře, po ní je te­pr­ve na­vr­že­na úpra­va.

Do es­te­tic­ké sto­ma­to­lo­gie spadá – ošet­ře­ní zub­ních kazů es­te­tic­ký­mi vý­pl­ně­mi, ob­no­ve­ní zubů po úra­zech, úpra­va zubů ano­mál­ně po­sta­ve­ných, apli­ka­ce zub­ních im­plan­tá­tů, apli­ka­ce es­te­tic­kých zub­ních fazet a bě­le­ní zubů.

Kli­ni­ka spo­lu­pra­cu­je s pr­votříd­ní zubní la­bo­ra­to­ří – JS LAB – zubní la­bo­ra­toř Ji­ří­ho Sed­láč­ka (www.​jslab.​cz).